صنعت نفت ایران
1400/8/4
Tuesday

دانش صنعت نفت

تجهیزات دوار

انیمیشن توربین گازی ۳ - نحوه کارکرد توربین های گازی (۱۳۹۵/۳/۲۰)

انیمیشن توربین گازی ۲ Gas Turbine - BGT Animation-ATResources (۱۳۹۵/۳/۲۰)

انیمیشن ۳ بعدی از اصول کارکرد توربین های گازی (۱۳۹۵/۳/۱۸)

آشنایی با توربین های گازی صنعتی زیمنس SGT-800 (۱۳۹۵/۲/۳۱)

آشنایی با توربین های گازی صنعتی زیمنس SGT-700 (۱۳۹۵/۲/۳۱)

آشنایی با توربین های گازی صنعتی زیمنس SGT-600 (۱۳۹۵/۲/۳۱)

آشنایی با توربین های گازی صنعتی زیمنس SGT-500 (۱۳۹۵/۲/۳۱)

آشنایی با توربین های گازی صنعتی زیمنس SGT-400 - مدل مولد برق (۱۳۹۵/۲/۳۱)

آشنایی با توربین های گازصنعتی زیمنس SGT-400 مدل درایور مکانیکال (۱۳۹۵/۲/۳۱)

آشنایی با توربین های گازی صنعتی زیمنس (۱۳۹۵/۲/۳۱)

انواع، اصول کار، انواع قطعات، بهره برداری، تعمیرات و عیب یابی پمپ ها (۱۳۹۴/۱۲/۶)

اصول کار، انواع قطعات، بهره برداری، تعمیرات و عیب یابی توربین های بخار (۱۳۹۴/۱۲/۶)

آشنایی با توربین‌های بخار (۱۳۹۴/۱۲/۶)

آشنایی با کمپرسورها (۱۳۹۴/۱۲/۶)

آشنایی با پمپ‌های سانتریفوژ (۱۳۹۴/۱۲/۶)

توربین های گازی (۱۳۹۴/۱۲/۶)

آشنایی با توربین های گازی (۱۳۹۴/۱۲/۶)

معرفی تجهیزات مکانیکال صنعت نفت (۱۳۹۴/۱۲/۶)

سوپروایزر اجرایی نصب تجهیزات مکانیکی (۱۳۹۴/۱۲/۶)

© 2019 - All rights reserved