صنعت نفت ایران
1403/3/27
Sunday
دانش صنعت نفت

آسیب شناسی اجرای پروژه های قطار شهری به روش EPCF در کشور ۱۷ مهر


نام لاتین:EPCF Projects in Iran Urban Subway

کد مطلب:CN-017


علیرغم سابقه استفاده از روش طراحی و ساخت، همراه با تأمین اعتبار مالی از سوي پیمانکار EPCF در اجراي پروژه هاي قطار شهري در شهرهاي کشور، تجربه استفاده از این روش، چندان موفقیت آمیز نیست.  در این مقاله تلاش گردیده تا از طریق مصاحبه با مدیران و کارشناسان اجرایی پروژههاي قطار شهري و طبقه بندي نظرات ایشان در خصوص دلایل عدم موفقیت روش مذکور، این روش اجرا مورد آسیب شناسی قرار گرفته و با بهره از قضاوتهاي کارشناسانه، راهکارهاي بهبود ارائه گردد. یافته هاي این مقاله به دلیل اتکا بر تجارب بومی شده مدیران و کارشناسان کشورمان و تلاش در جهت اتخاذ راهکارهاي مناسب به منظور توسعه پایدار سیستم هاي حمل و نقل ریلی، ارزشمند است. بررسی نظرات نشانگر آن است که فارغ از میزان اهمیت، مهمترین عوامل عدم موفقیت پروژه های قطار شهری به روش EPCF ، شامل مشکلات مربوط به تأمین مالی، تغییرات ماهوي در مشخصات پروژه، کمتجربگی پیمانکاران و کارفرمایان در استفاده از روش، کمبود مشاورین توانمند داخلی در نقش مشاور مادر، عدم تعامل مناسب کارفرما و پیمانکار، اثر مشخصات تجهیزات بر روند اجرایی پروژه و مشکلات گردش کار بوده است. یافته ها نشان داد که از میان عوامل مذکور، لزوماً بسیاري از مشکلات مربوط به پروژه هاي قطار شهري، به نوع قرارداد مربوط نبوده و میتوان با بهبود روشهاي مدیریتی و استفاده از تجربیات مشابه، نسبت به ارتقاي پروژههاي در دست انجام اقدام نمود. به خصوص برنامه ریزي دقیق و آموزشتئوري و عملی دستاندرکاران میتواند به شناخت مناسب این شیوه اجرایی منجر گردد.


دانلود PDF

915 مرتبه دانلود شده است.


برچسب‌ها


نظرات کاربران


نظر شما

  • نام و نام خانوادگی
  • ایمیل
  • کد امنیتی
  • Captcha
  • نظر

© 2019 - All rights reserved