صنعت نفت ایران
1403/4/24
Sunday

دانش صنعت نفت

مقررات مناقصات

سازمان مناقصه (۱۲ آبان)

دستورالعمل نحوه بهنگام سازی برآورد اجرای کار در پروژه های صنعت نفت (۱ اردیبهشت)

دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای صنعت نفت 1395/12/28 (۳۱ فروردین)

آئین نامه اختصاصی ارجاع کار به مهندسان مشاور طرح های صنعت نفت - سال ۱۳۸۱ (۱۳ بهمن)

آیین نامه احراز صلاحیت مجری - نشریه ۰۰۳ - سال ۱۳۸۰ (۱۳ بهمن)

نصاب معاملات موضوع ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات برای سال ۱۳۹۵ (۱۳۹۵/۳/۱۲)

آئین نامه تضمین معاملات دولتی ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ (۱۳۹۵/۱/۲۸)

دستورالعمل تعيين دامنه قيمت هاي متناسب پيشنهادي در مناقصات يك مرحله اي و دومرحله اي ويرايش سوم ۱۳۹۴/۰۷/۱۳ (۱۳۹۵/۱/۲۸)

دستورالعمل شرایط واگذاري طرحهاي تملک دارایی هاي سرمایه اي جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداري، به بخش غیردولتی (۱۳۹۵/۱/۲۸)

آئین نامه اجرایی ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (۱۳۹۵/۱/۲۸)

آئین نامه اجرایی ماده ۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (۱۳۹۵/۱/۲۸)

آئین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (۱۳۹۵/۱/۲۸)

آئین نامه اجرایی ماده ۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (۱۳۹۵/۱/۲۸)

نصاب معاملات موضوع ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات برای سال 1394 (۱۳۹۵/۱/۲۸)

تبصره بند الف ماده ۲ قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات (۱۳۹۵/۱/۲۸)

دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای ۱۳۹۱/۰۸/۱۴ (۱۳۹۵/۱/۲۸)

آئین نامه اجرایی قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات (۱۳۹۵/۱/۲۸)

قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات (۱۳۹۵/۱/۲۸)

آئین نامه خرید خدمات مشاوره ۱۳۸۸/۱۰/۰۱ (۱۳۹۵/۱/۲۸)

راهنمای تعیین دامنه مناسب ترین قیمت های پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای (۱۳۹۵/۱/۲۸)

بازگرداندن ۸۰ درصد مبالغ سپرده حسن انجام کار (۱۳۹۵/۱/۲۸)

پرسش و پاسخ مربوط به مناقصات ۱۳۸۸/۰۶/۱۵ (۱۳۹۵/۱/۲۸)

آئین نامه مناقصات ایران به زبان انگلیسی (۱۳۹۵/۱/۲۸)

دستورالعمل استفاده از تضمین های نوع ه آئین نامه های تضمین برای معاملات دولتی (۱۳۹۵/۱/۲۸)

تشخیص صلاحیت و کنترل ظرفیت مشاوران و پیمانکاران (۱۳۹۵/۱/۲۸)

© 2019 - All rights reserved