صنعت نفت ایران
1403/2/30
Sunday

دانش صنعت نفت

فهرست بها

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز 1397 (۱۶ بهمن)

مدیریت برآورد قیمت مناقصه (۱۵ شهریور)

سازمان مناقصه (۱۲ آبان)

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز 1396 (۱۰ مرداد)

فهرست بهاي واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1396 (۱۵ فروردین)

فهرست بهای ابنیه سال 1396 (۱۴ فروردین)

مجموعه کامل فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز ۱۳۹۵ (۱۳۹۵/۵/۵)

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - رشته: نصب واحدهای سرچاهی نفت، گاز و چند راهه‌ها (۱۳۹۵/۱/۲۲)

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - رشته: خطوط لوله گاز شهری - سال 1394 (۱۳۹۵/۱/۲۲)

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - رشته: تعمیرات پالایشگاهی (۱۳۹۵/۱/۲۲)

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - رشته: تعمیرات خطوط لوله کمربندی، تغذیه و شبکه گاز - سال 1394 (۱۳۹۵/۱/۲۲)

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - رشته: نصب واحدهای سرچاهی نفت، گاز و چند راهه‌ها (۱۳۹۵/۱/۲۲)

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - رشته: خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز - سال 1394 (۱۳۹۵/۱/۲۲)

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - رشته: گاز رسانی به صنایع - سال 1394 (۱۳۹۵/۱/۲۲)

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - رشته: نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز ایستگاه‌های تراکم گاز - سال 1394 (۱۳۹۵/۱/۲۲)

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - رشته: خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز - سال 1394 (۱۳۹۵/۱/۲۲)

فهرست بهای نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت 1394 (۱۳۹۴/۱۲/۱۲)

فهرست بهای نصب پالایشگاه های نفت و گاز واخدهای پتروشیمی و واحدهای تفکیک مایعات گازی (NGL) 1394 (۱۳۹۴/۱۲/۱۲)

© 2019 - All rights reserved